User Tools

Site Tools


seguretat_criogens

Seguretat líquids criogènics

Volum màxim als dewars dels imants

Nota: Les dades del DNP són una estimació. Caldrà consultar la documentació dels imants per si s'esmenta el volum real dels dewars de nitrogen i heli líquid.

Imant Volum màxim
d'heli líquid
(autonomia teòrica)
Volum màxim
de nitrogen líquid
(autonomia teòrica)
B-C 70/30 USR 800 litres (1 any) n.a.
600 US 158 litres (130 dies) 170 litres (17 dies)
500 US 70 litres (105 dies) 114 litres (18 dies)
400 NB 84 litres (220 dies) 84 litres (14 dies)
400 WB 40 litres (100 dies) 86 litres (14 dies)
360 25 litres (45 dies) 60 litres (10 dies)
250 (auto) 54 litres (110 dies) 53 litres (10 dies)
250 (robot) 54 litres (110 dies) 53 litres (10 dies)
DNP 50 litres (110 dies) 60 litres (12 dies)

n.a. no s'aplica

Accidents relacionats amb LIN o amb nitrogen gas

En els casos més greus l'accident és fatal,

I fins i tot quan l'accident no és fatal, les conseqüències poden ser molt greus,

Enllaços d'interès

Vídeos at Google (abans Youtube)

Protocols de càrrega

Notes tècniques de prevenció (NTP)

 • NTP 340: Riesgo de asfixia por suboxigenación en la utilización de gases inertes.
 • NTP 383: Riesgo en la utilización de gases licuados a baja temperatura.
 • NTP 430: Gases licuados: evaporación de fugas y derrames.

Portal de l'Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

L' Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo conté a l'apartat de documentació material normatiu i material didàctic sobre la seguretat al treball: notes tècniques de prevenció, guies tècniques,

Portal de Qualitat i Seguretat Industrial de la Sec. Gral. de Industria y Pyme

El portal Temas de interés en Calidad y Seguridad Industrial conté el recull oficlal de normativa i guies sobre seguretat industrial.

Con la presente información, la SECRETARíA GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME, con la colaboración de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII), pretende poner a disposición de los interesados información útil en el marco de las principales actividades en materia de Calidad y Seguridad Industrial de su competencia

En este sitio, podrá encontrar la reglamentación de referencia en la materia, los agentes que operan en el campo de calidad y seguridad industrial, datos sobre actividades como la inspección técnica de vehículos o las actuaciones en dirigidas a garantizar la unidad de mercado y la eficacia de la vigilancia del mercado.

Difusió

Infraestructures crítiques i serveis essencials

ANEXO

Sectores estratégicos y Ministerios/Organismos del sistema competentes

Sector Ministerios/Organismos competentes
Industria química. Ministerio Interior.
Instalaciones de investigación. Ministerio Ciencia e Innovación
Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC)

El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) es el órgano responsable del impulso, coordinación y supervisión de todas las políticas y actividades relacionadas con la protección de las infraestructuras críticas españolas y con la ciberseguridad en el seno del Ministerio del Interior. El CNPIC depende del Secretario de Estado de Seguridad, máximo responsable del Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y de las políticas de ciberseguridad del Ministerio.

Comprovar

FIXME

Instalacions tècniques

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

  INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA. ITC EP-1. CALDERAS
  INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA. ITC EP-4. DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS
  INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA. ITC EP-6. RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

  INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-BT-01 a ITC-BT-52 aplicables.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

  Guía técnica de aplicación del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (mayo 2018)


Riscos laborals

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadorescontra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 12 de julio de 1999 (1999/519/CE) relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)

Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

Directiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por la que se modifica la Directiva 2004/40/CE sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE).

Notas Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) aplicables, entre altres:

  NTP 198: Gases comprimidos: identificación de botellas
  NTP 276: Eliminación de residuos en el laboratorio: procedimientos generales
  NTP 359: Seguridad en el laboratorio: gestión de residuos tóxicos y peligrosos en pequeñas cantidades
  NTP 397: Botellas de gas: riesgos genéricos en su utilización
  NTP 432: Prevención del riesgo en el laboratorio. Organización y recomendaciones generales
  NTP 480: La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de investigación
  NTP 598: Exposición a campos magnéticos estáticos
  NTP 725: Seguridad en el laboratorio: almacenamiento de productos químicos

Tub de làtex per transferencia de LIN

Aquestes són les dades dels tubs de làtex que fem servir actualment per connectar la canonada de nitrogen líquid al imants.

El làtex és un material flexible a temperatura ambient. A la temperatura del nitrogen líquid es torna rígid i fràgil, i es pot trencar fàcilment si se sotmet a una mínima flexió. Per intentar pal·liar aquesta fragilitat fem servir tubs amb parets quelcom més gruixudes, tanmateix,

 • cal evitar tocar els tubs quan estan congelats i
 • cal descartar els tubs que presentin fatiga o defectes.

No recordo que hàgim tingut cap accident greu, com tubs que exploten sense previ avís i sense que ningú els estigui tocant, però sí que de vegades s'ha trencat algun tub per doblar-lo massa o per moure'l accidentalment.

Fins ara fèiem servir tubs de goma làtex de 10×16 mm de diàmetre (intern × extern), amb parets de 3 mm de gruix, que compràvem a AFORA, S.A. (Ref. ZGL1016), però des de la seva fusió amb Fischer Scientific, ja no està disponible.

Una possibilitat seria comprar-ne a un altre proveïdor, per exemple, DH Material Médico, S.L. (NIF: B-61751475, Av. de l'Ebre, nave 4 (Pol. Ind. Can Cortès Sud), 08184 Palau-Solità i Plegamans, Barcelona):

DH Material Médico
Ref. 10659025914
Descripció Tubo de goma de látex Rollo de 25 metros. Varias medidas
Mides 10×16 mm diàmetre (gruix de les parets: 3 mm)
Ús Tub prim per la transferència de nitrogen i per la ventilació del dewar de nitrogen líquid de l'imant.

Alternativament, cas de no trobar un tub de 10×16 mm ∅, al catàleg de Scharlab hi ha uns tubs de làtex de mides semblants que podrien servir. Es venen en rotlles de 10 metres:

Scharlab
Ref. 288-0430.6
Descripió Tubo Goma Latex de 10×16 mm Ø. Rollo de 10 metros.
Mides 10×16 mm diàmetre (gruix de les parets: 3 mm)
Ús Tub prim per la transferència de nitrogen i per la ventilació del dewar de nitrogen líquid de l'imant.
Ref. 288-0430.8
Mides :warn: NO CAL 14×20 mm diàmetre (gruix de les parets: 3 mm)
Ús :warn: NO CAL Tub gruixut per la connexió del tub prim a la clau de la canonada de nitrogen líquid rígida. Amb els adaptadors actuals es pot connectar directament el tub prim.

Nombre i llargada dels tubs pels imants

Tubs ventilació Tub recàrrega
Imant Quant. Llargada Quant. Llargada
250-auto 2 2,00 m 1 3,00 m
250-robot 2 2,00 m 1 3,00 m
360 2 2,00 m 1 2,00 m
400nb 2 2,00 m 1 2,00 m
500 1 2,50 m 1 2,00 m
600 1 2,50 m 1 2,50 m
DNP 1 2,00 m 1 2,00 m
Total 23,00 m 16,50 m
 • Els tubs de ventilació han d'arribar gairebé al terra per reduir les esquitxades de nitrogen líquid al final del procés de recàrrega dels imants.
 • Els tubs de recàrrega han de ser prou llargs com per anar des de l'aixeta de nitrogen líquid fins l'entrada de nitrogen liquid del dewar de l'imant, a ser possible, passant a través d'un dels forats per aixecar l'imant durant la instal·lació-reparació.

Tub de tefló-FEP

Hi ha un altre material que en podria interessar i que ens va recomanar el tècnic de Bruker que va instal·lar l'imant de 600 MHz. Es tracta del tefló FEP, un material plàstic que es manté flexible a la temperatura del nitrogen líquid,

 FEP - Tefló FEP (propilè d'etilè fluorat)
 Temp màx. ús ... 205ºC
 Temp HDT [1] .... 158ºC
 Temp fragilitat . -270ºC
 Transparència ... translúcid
 Gravetat especif 2,15
 Flexibilitat .... excel·lent
 Permeab. N2 ..... 320
 Permeab. O2 ..... 750
 Permeab. CO2 .... 2200
 Absorció aigua .. <0,01

 [1] Temperatura en que es presenta deformació a 66 PSI.
 Es pot continuar fent servir el material però sense tensió.

Com es pot veure la Temperatura de fragilitat és de -270ºC, de forma que a la temperatura del nitrogen líquid (-196ºC) encara es manté flexible i no hi ha risc de ruptura/explosió. A més, a la taula de resistència química s'indica que no presenta dany després de 30 dies d'exposició a la majoria de productes químics.

Per transferir el nitrogen líquid durant el refredament de l'imant de 600 MHz, el tècnic de Bruker va fer servir un tub corrugat de tefló-FEP.

Tinc previst demanar alguns metres (és més car que el tub de làtex) la propera vegada que canviem els tubs de transferència actuals.

he encontrado unas páginas de proveedores con tubo corrugado de FEP-Teflon,

Parker-TexLoc, Mfr. of Precision Fluoroplastic Tubing & Heat Shrink
TUBERIAS FLEXIBLES CORRUGADAS EN FEP (ETILENO PROPILENO FLUORADO)
http://www.texloc.com/zespanol/corrugadasFEP.html

Tecno Products, S.L.
Tubos de FEP, PFA y PVDF
http://www.tecno-products.com/list_productos.php?cat=28

MEREFSA (Manufacturados Españoles de Resinas Fluoradas S.L.)
TUBOS COARRUGADOS DE PTFE - FEP - PFA
http://www.merefsa.com/ES/products/113/ptfe-politetrafluoretileno/1124/tubos-coarrugados-de-ptfe-fep-pfa.html

En la Wikipedia hay una página dedicada a este plástico

 http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorinated_ethylene_propylene

en donde se cita una página de Dupont en donde comparan "Fluoropolymer
Comparison - Typical Properties"

 http://www2.dupont.com/Teflon_Industrial/en_US/tech_info/techinfo_compare.html

A lo mejor sería una buena idea preguntarles a los de Dupont qué plástico
recomendarían ellos para transferir nitrógeno líquido...

DuPont FEP - Fluorocarbon Film
http://www2.dupont.com/Teflon_Industrial/en_US/assets/downloads/h55008_FEP_Film_Properties_Bulletin.pdf

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
seguretat_criogens.txt · Last modified: 2020/04/03 12:49 by miquel