User Tools

Site Tools


rmn_400nb

Espectròmetre de 400MHz - Narrow bore

2008

Data Responsable(s) Incidència Observacions
2008-01-27 Miquel, Pau no es pot fer rga perquè el DPP es desconnecta. Hi ha un msg d'error a la pantalla que ho indica Es fa un reset de l'IPSO, s'espera el temps adequat (paciència) i es fa ii. Llavors el DPP es torna a connectar
2008-12-02 Òscar (Bruker) Actualització del Topspin S'actualitza el Topspin de la versió 1.3 a la versió 2.1 PL3. Dóna problemes amb el DPP i/o GREAT i es torna a instal·lar la versió 2.1 PL0. 2008-12-04: Des de fàbrica ens informen que es tracta d'un problema conegut i que en breu rebrem uns fitxers i instruccions instal·lar-los per resoldre el problema.
2008-11-04 Pau, Miquel Termopar trencat  Termopar trencat S'ha trencat el filferro del termopar (sensor de temperatura). 2008-11-04: S'ha consultat a Bruker si cal demanar un termopar de recanvi o enviar la sonda a fàbrica. 2008-11-10: Cal enviar a reparar la sonda a fàbrica. Tramitació de la SI 08H30330. 2008-11-13: S'envia la sonda a reparar. 2008-11-25: La sonda surt de fàbrica. Hauríem de rebre-la cap a finals d'aquesta setmana. 2008-11-27: Arriba la sonda.
2008-10-23 Óscar (Bruker) Actualització firmware del GREAT 1/10A IPSO S'envia l'amplificador de gradients GREAT 1/10A IPSO a fàbrica per actualitzar el seu firmware. SI-08H30308. 2008-11-20: L'amplificador surt de fàbrica. 2008-12-02 Es munta l'amplificador revisat i s'actualitza el firmware d'alguns components.
2008-09-25 Miquel Rotor esquerdat dins la sonda d'HR-MAS Un rotor es queda bloquejat dins la sonda: no gira i tampoc surt. Al final hem d'obrir la sonda per treure'l, i el trobem esquerdat.
2008-08-29 Miquel Fusibles de la BCU-Xtreme fosos S'han canviat. Consultar amb Bruker la possibilitat i conveniència de substituir els fusibles de 10A actuals per uns de intensitat superior o d'igual intensitat i resposta lenta.
2008-08-27 Miquel Retirada BCU-05 S'han endut la BCU-05
2008-08-18 Miquel Canvi configuració BCU-Xtreme Seguint les instruccions al manual tècnic de la BCU-Xtreme (BCU-Xt_HB_V5.doc), he modificat la configuració de les connexions dels cables del heater per tal que sempre sigui la mateixa amb independència de la sonda emprada, i que sigui la BCU-Xtreme la que gestioni el funcionament del heater. Així doncs, (1) el cable que ve de la BVT, etiquetat “BVT HR” ha d'estar endollat sempre al connector To BVT Heater, i (2) el cable que va cap a la sonda, etiquetat “BVT HR MAS” ha d'estar endollat sempre al connector To Probe Heater.
2008-07-21 Pau, Miquel Avaria nova BCU-Xtreme La nova BCU-Xtreme no funciona correctament. No detecta el flux de N2, amb el qual els compressors no es posen en marxa i no refreda (si que es pot escalfar). S'ha canviat el fusible del detector del flux (botonet vermell, veure manual), però tot i així, segueix sense funcionar. RESOLT (2008-08-18): Un dels dos fusibles de la línia d'alimentació estava fos i l'altre estava “tocat”. S'han canviat tots dos fusibles.
2008-06-24 Óscar (Bruker) Instal·lació nova BCU-Xtreme Cap problema durant la instal·lació
2008-03-27 Miquel, Pau Termostatització amb aire de la sonda HR-MAS Hem canviat la configuració de connexions de tubs i heater d'acord amb el que vàrem muntar abans de vacances. Inicialment hem construït un adaptador per poder connectar l'aire fred de la BCU a l'entrada Ambient de la sonda HR-MAS, però no aconseguíem baixar la temperatura. Llavors hem construït un adaptador per poder connectar el tub d'aire fred de la BCU directament a la sonda. Amb aquest canvi hem aconseguit que la temperatura baixés d'acord amb el que permet la BCU.
PENDENT: S'ha de connectar l'HR-MAS al nitrogen gas en comptes de a l'aire comprimit, i mirar cóm respon el sistema al canvi, especialment el tema de la velocitat de gir. S'haurà de comprovar el possible increment en el consum de nitrogen.
2008-03-13 i 14 Miquel, Óscar (Bruker) Termostatització amb aire de la sonda HR-MAS Ens hem tornat a mirar la possible configuració per treballar a baixa temperatura amb l'HR-MAS. S'ha substituït el tub de BearingAmbient per un d'independent que haurà d'entrar a la BCU. En principi, tot està a punt per provar-ho després de Setmana Santa.
2008-01-11 Miquel, Óscar (Bruker) Termostatització amb aire de la sonda HR-MAS PENDENT: actualment la termostatizació de la mostra a la sonda HR-MAS es fa a través del canal “Ambient” de la unitat d'HR-MAS. Com que aquesta unitat ha passat a alimentar-se amb aire comprimit, no es poden fer experiments a baixa temperatura refredant amb la BCU. S'ha consultat amb fàbrica quina és la configuració per poder fer servir la BCU amb les dues sondes de què disposem. Potser ens hagin d'enviar un adaptador per poder connectar el nitrogen fred de la BCU a l'entrada “Ambient” de la sonda d'HR-MAS.
2008-01-11 Miquel, Óscar (Bruker) Hi ha dos cables de heater: un per la sonda BB-ATMA i un per HR-MAS PENDENT: la configuració final per HR-MAS hauria de ser BVT→BCU→sonda. No es farà el canvi mentre no es resolgui el punt de més amunt.
2008-01-11 Miquel, Óscar (Bruker) Pressió insuficient a la unitat d'HR-MAS. S'està fent servir nitrogen gas Es connecta la consola a l'aire comprimit, i es deixa el nitrogen gas només per la termostatizació (BVT-BCU). Feina feta per l'Óscar.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
rmn_400nb.txt · Last modified: 2009/02/09 17:58 by miquel