User Tools

Site Tools


seguretat

Seguretat laboral al SeRMN

La seguretat al Servei de RMN ha de ser una preocupació i ocupació de tots: del personal que hi treballa i dels usuaris que en fan ús.

El fet que el SeRMN tingui un historial força net d'accidents que hagin comportat danys a les persones, no ens pot fer oblidar els riscos laborals a què estem exposats:

 • presència i manipulació de líquids criogènics a molt baixes temperatures,
  • nitrogen líquid a -75°C (198 K), i
  • heli líquid a -269°C (4 K),
 • instal·lació elèctrica de 230 i 400 V,
 • botelles de gasos comprimits que contenen
  • gasos inerts: nitrogen i heli; o
  • gasos comburents: oxigen.
 • manipulació de càrregues.
 • L'accés a les dependències del SeRMN comporta el coneixement i acceptació dels riscos associats a la presència de substàncies químiques emprades al SeRMN.
 • En cas d'emergència segueix les instruccions del personal del SeRMN.
 • FIXME completar aquesta llista de recomanacions/instruccions

Protocol de comunicació incidents i accidents

A mitjans de juny de 2019 el Servei de Prevenció va aprovar un protocol de seguretat específic pel SeRMN: Protocol de comunicació incidents i accidents pel cas de descàrrega programada o espontània d'heli d'un imant

Per més informació consulta el protocol de notificació i les instruccions per executar el protocol.

Fitxes de seguretat de líquids criogènics

Aquestes són les fitxes de seguretat del nitrogen líquid i heli líquid proporcionades per Air Products (Carburos Metálicos)

Fitxa de seguretat Fòrmula Wikipedia PubChem
Nitrogen líquid N2 (l) Liquid nitrogen 947
Heli líquid He (l) Liquid helium 23987

Els riscos més greus associats a aquests productes són:

Per més informació consulteu les pàgines sobre

Fitxes de seguretat de substàncies químiques

Solvents deuterats més habituals

Solvents més habituals al SeRMN

Aquestes són les fitxes de seguretat dels solvents més habituals al SeRMN. Els solvents catalogats com inflamables, quan no es facin servir, s'han de guardar a l'armari de productes inflamables.

 • FIXME afegir llista de solvents amb enllaç a les seves fitxes de seguretat

Per més informació sobre la manipulació de solvents consulta aquest enllaç.

Gasos comprimits al SeRMN

Aquestes són les fitxes de seguretat dels gasos comprimits que es troben al SeRMN:

Altres substàncies i compostos químics

Als següents portals trobaràs informació de seguretat de qualsevol substància i composts químic:

Substàncies prohibides per treballadores embarassades o lactants

Informació de seguretat

La informació sobre els riscos associats a un producte químic, així com les recomanacions de seguretat per la seva manipulació i eliminació, s'han recollit i catalogat al llarg del temps de diferents formes.

Codis R/S

Els codis de riscos i seguretat, també coneguts com frases R/S i números R/S, són un sistema de codis i frases per etiquetar substàncies químiques i compostos químics perillosos. La frase R/S d'un composts està formada per una part sobre riscos (R) i una part sobre seguretat (S), cadascuna seguida per un número o combinació de números. Cada número correspon a una frase. La frase corresponent a un combinació de lletra/número té el mateix significat en diferents idiomes.

Pots consultar la llista de codis als següents enllaços:

Fitxes de dades de seguretat dels materials (MSDS, Material safety data sheet)

Les fitxes de dades de seguretat dels materials (MSDS, de l'anglès Material safety data sheet; també conegudes com PSDS, Product Safety Data Sheet) són un component important de la gestió de productes i seguretat al lloc de treball. La fitxa de seguretat té per objecte proporcionar als treballadors i personal d'emergència instruccions per manipular o treballar amb al substància descrita de manera segura. Per això, inclouen informació sobre les dades físiques (punt de fusió, punt d'ebullició, punt d'ignició, etc.), toxicitat, efectes sobre la salut, primers auxilis, reactivitat, emmagatzematge, eliminació, equips de protecció, i instruccions sobre com actuar en cas de vessament.

International Chemical Safety Cards (ICSCs)

International Chemical Safety Cards (ICSCs) are short summaries of health and safety information about chemical compounds designed to be used by workers handling these chemicals. They are produced by the International Programme on Chemical Safety (IPCS) in collaboration with the European Commission and various national bodies. An ICSC is designed to complement a Material Safety Data Sheet, and to be used by individual workers rather than safety specialists. The cards are produced in a standard format, which eases translation between languages. The cards are currently available in HTML or PDF format in sixteen languages, and in paper format in other languages. As of April 2005, 1491 cards are available in English.

Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals or GHS is an internationally agreed upon system, created by the United Nations.[1] It is designed to replace the various classification and labeling standards used in different countries by using consistent criteria for classification and labeling on a global level. It supersedes the relevant European Union (which has now implemented the United Nations' GHS into EU law as the CLP Regulation) and United States standards. Available from United Nations Economy Commission for Europe website in its 4th revised edition.

Pots consultar la llista de codis als següents enllaços:

Directives europees

Legislació nacional

Enllaços d'interès

Agències i organismes

Manuals de seguretat

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
seguretat.txt · Last modified: 2020/05/25 10:23 by miquel