User Tools

Site Tools


sbase112

Base de dades de metabolòmica SBASE 1-2-2

L'any 2007 el SeRMN va sol·licitar un ajut per la compra d'un base de dades de metabonòmica a la convocatòria de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a atorgar ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR - DGR 2007). La petició es va resoldre favorablement amb la concessió de l'ajut PEIR07-B-00010-50. L'any 2008 es va executar la compra a l'empresa Bruker Española, S.A., compra que va incloure,

La llicència de l'AMIX inclou una llicència de la base de dades SBASE 1-1-2 que hi ha al DVD del Topspin 2.5.

SBASE 1-1-2

Organització de la base de dades

El contingut de la base de dades s'organitza en carpetes de la següent forma,

sbase-1-1-2


504 directories

on

 • les carpetes docu i info no contenen cap fitxer,
 • la carpeta pat conté els següents fitxers,
  1. 1D.med
  2. cosygs.med
  3. invchlr.med
  4. invch.med
  5. invchmod.txt
  6. jresa.med
  7. pattern1.med
  8. pattern_file.txt
  9. pattern_hasc.med
  10. tocsyph.med
 • i la carpeta ref conté 500 carpetes, cadascuna de les quals conté les dades espectroscòpiques d'un dels 500 metabòlits que composen la base de dades.

Compostos a la base de dades

Aquest és l'informe generat per l'AMIX del contingut de la base de dades:

SBASE statistics 

Thu May 28 12:00:11 2009
host  : C2-135AR08
user  : sermnuab


spectra base : C:/SBASE-1-1-2/
-----------------------------------------

compounds       : 107

compressed 1D spectra : 422 (total size = 1.60 Mb, originally 76.8 Mb)
crypted 1D spectra   : 422
compressed 2D spectra : 256 (total size = 2.94 Mb, originally 375.5 Mb)
crypted 2D spectra   : 256list of compounds        (1D 2D MOL)

adipicacid            4 5 1 C6H10O4     146.06
adipicacid-2-amino        6 0 1 C6H11O4N    161.07
adrenaline-r           4 5 1 C9H13O3N    183.09
alanine              4 3 1 C3H7O2N     89.05
anthranilicacid-3-hydroxy     2 0 1 C7H7O3N     153.04
arabitol-d            4 5 1 C5H12O5     152.07
arginine             8 3 1 C6H14O2N4    174.11
ascorbicacid           4 5 1 C6H8O6     176.03
butyricacid-3-hydroxy       4 3 1 C4H8O3     104.05
butyricacid-4-amino        6 6 0
choline              4 4 1 C5H14ON     104.11
citrulline            11 2 1 C6H13O3N3    175.10
cysteicacid            1 0 0
cystine-d,l            7 3 1 C6H12O4N2S2   240.02
erythritol            4 3 1 C4H10O4     122.06
ethanol-2-amino          4 6 1 C2H7ON     61.05
ethionine             3 0 1 C6H13O2NS    163.07
folicacid             2 0 1 C19H21O5N7   427.16
fructose             3 2 6 C6H12O6     180.06
fucose              2 2 0
fucose-d             0 1 2 C6H12O5     164.07
fucose-l             0 1 2 C6H12O5     164.07
fumarate             3 0 2 C4H2O4Na2    159.97
galactopyranoside-b-D-1-o-methyl 8 6 3 C6H12O6     180.06
galactosamine-d+         4 3 0
galactose             4 1 0
glucono-1,5-lacton-l       0 2 1 C6H10O6     178.05
glucopyranose-D-3-o-methyl    4 1 4 C6H12O6     180.06
glucose              4 5 2 C6H12O6     180.06
glucuronicacid          8 4 2 C6H10O7     194.04
glutamicacid           3 2 2 C5H9O4N     147.05
glutaricacid           2 1 1 C5H8O4     132.04
guanidinoaceticacid        1 0 0
guanidinosuccinicacid       6 0 0
histamin2HCl           2 0 1 C5H9N3     111.08
histidine             9 3 2 C6H9O2N3    155.07
homoarginine           4 0 0
hydroxyproline          9 2 0
hypoxanthine           2 0 0
indoxylsulfate-3         4 0 0
inositol-myo           4 5 0
isobutyricacid-a-amino      6 2 0
isocitricacid-d,l         6 6 1 C6H8O7     192.03
isoleucine-d,l          6 1 0
isovalericacid-d,l-2-hydroxy   6 6 0
kynurenine-d,l          2 0 0
lactate              2 3 0
leucine              9 2 0
lysine              2 2 0
lysine-5-hydroxy-d,l       6 6 0
lyxose-d             6 2 0
malate              2 0 0
malicacid-d,l           4 4 1 C4H6O5     134.02
maltotriose            6 6 0
mandelicacid-m-hydroxy-d,l    2 0 0
mannitol-d            3 5 0
mannoheptulose-d         4 4 0
mannose-d             4 3 0
methionine            6 3 0
methylamine            2 0 0
mevalonicacid           2 1 0
nicotinamide-1-methyl      10 2 0
nicotinuricacid          2 0 0
norleucine            5 1 0
phenylaceticacid-m-OH       2 0 0
phenylaceticacid-o-OH       1 0 0
phenylaceticacid-p-OH       8 2 0
phenylalanine           6 3 0
phenyllacticacid-d,l-p-OH     8 2 0
picolinicacid           6 2 0
piperidine            4 4 0
proline             10 2 0
pyridoxine            2 0 0
rhamnose-d,l           4 5 0
ribitol              4 5 0
ribofuranose-a          0 1 0
ribofuranose-b          0 1 0
ribopyranose-a          0 1 0
ribopyranose-b          0 1 0
ribose              2 4 0
saccharicacid-d          6 0 0
saccharose            4 5 0
sebacicacid            2 0 0
serine              4 3 0
shikimicacid           2 0 0
sorbitol-d            4 5 0
spermidine            3 4 0
spermine             3 4 0
succinicacid           2 0 0
tartaricacid           2 1 0
taurine              6 6 0
threonine             9 3 0
thymine              2 0 0
trimethylamine-n-oxide      2 0 0
tryptamine            0 1 0
tryptophane            4 3 0
tyramine             8 6 0
tyrosene             4 4 0
uracil              4 4 0
valine              11 3 1 C5H11O2N    117.08
vitamin-b12            1 2 0
xanthine             1 0 0
xanthurenicacid          4 6 0
xylitol              2 3 0
xylopyranose-a-d         0 1 0
xylopyranose-b-d         0 1 0
xylose              4 5 0

AMIX

Aquest programa fa servir el mateix software gestor de llicències que el Topspin, és per això que es va demanar una llicència flotant que permet executar el programa AMIX a qualsevol ordinador autoritzat (caldrà comprovar cóm restringir l'accés al servidor de llicències).

PERCH Tools for BRUKER Software

Al lloc web de l'empresa desenvolupadora trobareu una descripció breu del programa i unes senzilles instruccions d'instal·lació on s'explica com obtenir la llicència d'ús del programa.

Aquest programa només està disponible per Windows i la llicència només és vàlida per l'ordinador en que s'instal·la.

Sortosament, hi ha una versió gratuïta “The LITE-Edition covering most of the features of previous version is now FREEWARE for academic users.” Per més informació consulta la pàgina de vendes o la pàgina que compara les característiques de les versions disponibles.

Ordinador DataAnalysis/AMIX

Els programes AMIX, Perch Tools i les bases de dades BBIOREFCODE i SBASE s'han instal·lat en un ordinador disponible pels usuaris del SeRMN. La configuració d'aquest ordinador es pot consultar a la Intranet del SeRMN.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
sbase112.txt · Last modified: 2020/07/09 12:36 by miquel