User Tools

Site Tools


proves_discussio

Funcions del SeRMN

Antic reglament

2. Són funcions del SeRMN de la UAB:

a) L'adquisició, manteniment i eventualment la millora o substitució dels espectròmetres RMN de la UAB, així com dels seus accessoris i perifèrics.

b) L'enregistrament dels espectres de rutina sol.licitats pels usuaris, així com facilitar la realització d'altres experiments més específics.

c) La distribució entre els usuaris autoritzats del temps disponible als diversos espectròmetres en règim d'autoservei.

d) L'organització de cursos d'aprenentatge de diferents nivells, que permetin als usuaris de rebre l'autorització corresponent per a fer ús, en règim d'autoservei, de qualsevol dels diferents espectròmetres del Servei.

e) La concessió o denegació a cada usuari de l'autorització necessària per utilitzar cada espectròmetre en règim d'autoservei, prèvia comprovació del seu nivell de coneixements.

f) La implementació de noves tecnologies i la seva transmissió als usuaris.

Proposta pel nou reglament

2. Són funcions del SeRMN de la UAB:

a) L'adquisició, manteniment i eventualment la millora o substitució dels espectròmetres de RMN de la UAB, així com dels seus accessoris i perifèrics.

b) L'enregistrament dels espectres de rutina sol.licitats pels usuaris, així com facilitar la realització d'altres experiments més específics.

c) La distribució entre els usuaris autoritzats del temps disponible als diversos espectròmetres en règim d'autoservei.

d) L'organització de cursos d'aprenentatge de diferents nivells, que permetin als usuaris de rebre l'autorització corresponent per a fer ús, en règim d'autoservei, de qualsevol dels diferents espectròmetres del Servei.

e) La concessió o denegació a cada usuari de l'autorització necessària per utilitzar cada espectròmetre en règim d'autoservei, prèvia comprovació del seu nivell de coneixements.

f) La implementació de noves tecnologies i la seva transmissió als usuaris.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies

Discussió de la proposta

miquel, 2015/05/08 12:03

provant l'addició de comentaris

test, 2015/05/08 12:04

provant l'opció “reply”

miquel, 2015/05/08 12:04

provant a afegir més comentaris

proves_discussio.txt · Last modified: 2015/05/08 12:05 by sermnadmin