User Tools

Site Tools


Action unknown: copypageplugin__copy
proves_bureaucracy

Bureaucracy plugin per Dokuwiki

Aquesta pàgina té com a finalitat provar el plugin Bureaucracy per Dokuwiki. A l'adreça anterior es poden consultar la documentació del plugin i alguns exemples de cóm fer-ne ús.

Sol·licitud d'alta al SeRMN

DADES PERSONALS / PERSONAL DATA

Els camps identificats amb un asterisc (*) són obligatoris.

DADES DE L'EMPRESA / COMPANY DATA
FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA EN RMN

Les preguntes següents fan refèrencia a la teva experiència en el camp de la ressonància magnètica nuclear.

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SeRMN

El funcionament del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) es regeix pel Reglament del SeRMN, la Normativa de Funcionament del SeRMN, i per les ordres i indicacions que el personal del servei pugui disposar en cada moment per qüestions de funcionament i/o seguretat. L'accés a les dependències del SeRMN i l'ús dels instruments del SeRMN comporta l'acceptació de totes les normes de funcionament esmentades més amunt.

.
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
proves_bureaucracy.txt · Last modified: 2015/01/13 10:18 by miquel