User Tools

Site Tools


manteniment_lhe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manteniment_lhe [2020/10/21 14:01]
eva [2n semestre]
manteniment_lhe [2020/10/22 15:57] (current)
miquel [2020]
Line 15: Line 15:
  
 <WRAP important 100%> <WRAP important 100%>
-  * **Avance DPX-250-ROBOT**  <color red>**(NOVA INFORMACIÓ: 2020-10-12)**</color> +  * **Avance DPX-250-ROBOT**  <color red>**(NOVA INFORMACIÓ: 2020-10-22)**</color> 
-    * Des de principis d'octubre, **no es pot mesurar el nivell d'heli** perquè no es pot accedir a la BSMS a causa de l'aturada de l'ordinador (CCUde la consola. +    * Des de principis d'octubre, **l'ordinador no mesura automàticament cada dia el nivell d'heli** perquè no pot accedir a la BSMS a través de la placa CCU de la consola perquè està aturada. En canvi es pot mesurar a través de la botonera de la BSMS que hi accedeix directament
-    * <color red>**Cal calcular un consum del 4%-5% setmanal.**</color>+    * En cas de necessitat, <color red>**es pot calcular assumint un consum del 4%-5% setmanal.**</color>
   * **Avance DPX-360**   * **Avance DPX-360**
     * El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.     * El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.
manteniment_lhe.txt · Last modified: 2020/10/22 15:57 by miquel