User Tools

Site Tools


informacio_autoservei

Ús en règim d'autoservei

Pàgina en procés d'actualització. La informació continguda podria no ser acurada i/o actual

Aquesta modalitat d'accés només està disponible per:

 • grups de recerca de la UAB,
 • entitats del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB),
 • empreses spin-off del PRUAB, i
 • empreses adherides al PRUAB.

Requisits pels usuaris

Els requisits mínims per poder aspirar a ser usuari directe dels espectròmetres en règim d'autoservei són:

 • estudiants de darrer curs de grau que dur a terme el treball fi de grau en un grup de recerca de la UAB o d'una entitat del PRUAB;
 • assistir a la Sessió Formativa per Nous Usuaris.

Procediment d'alta

El primer pas per obtenir l'autorització d'ús en règim d'autoservei és emplenar el formulari de Sol·licitud d'alta al SeRMN per tal que tinguem les dades de l'usuari.

Un cop verificades les dades enviades i aprovada la sol·licitud, ens posarem en contacte amb el sol·licitant per convocar-lo a la propera Sessió Formativa. Les Sessions Formatives tenen lloc a l'inici de cada mes si hi ha un nombre d'assistents suficient.

Un cop el sol·licitant hagi assistit a la Sessió Formativa, i s'hagi valorat satisfactòriament la seva assistència:

 • obrirem un compte personal per l'usuari al nostre programa de reserves, i li donarem accés als espectròmetres disponibles per defecte (veure més avall);
 • donarem d'alta l'usuari a la llista de correus per avisos i notícies del servei (és un requisit per tots els usuaris d'autoservei);
 • si es tracta d'un grup de recerca o empresa nous, obrirem un compte pel grup/empresa al servidor de dades i enviarem les credencials d'accés al responsable del grup/empresa.

Espectròmetres disponibles per defecte

Per defecte, els usuaris autoritzats a fer ús dels espectròmetres en règim d'autoservei, tenen accés als següents espectròmetres:

 • Bruker Avance DPX-250 + BACS-60 (només en hores assignades a autoservei), amb sonda per 1H i 13C (i 31P si se sol·licita)
 • Bruker Avance DPX-250, amb sonda QNP de dos canals per 1H i 13C/19F/31P.
 • Bruker Avance DPX-360, amb sonda BB de dos canals per 1H, i nuclis en el rang 31P-109Ag, per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc.
 • Bruker AvanceIII 400SB, amb sonda BBO de dos canals equipada amb sintonia automàtica, per 1H i heteronuclis com el 19F i els que tinguin freqüències compreses en el rang 161,92-18,61 MHz (31P-109Ag), per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc.

Altres espectròmetres

Els següents espectròmetres i accessoris només estan disponibles en règim d'autoservei en cas justificat i un cop superat un curs de formació específica, però habitualment només s'ofereixen en règim de prestació de servei (adquisició manual d'espectres per encàrrec):

Enllaços

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
informacio_autoservei.txt · Last modified: 2019/11/08 15:02 by miquel