User Tools

Site Tools


informacio_adquisicio_manual

Adquisició manual d'espectres per encàrrec

Pàgina en procés de redacció. La informació continguda podria ser incompleta.

Si les característiques de la teva mostra o del problema que vols estudiar requereixen que els espectres s'adquireixin a camps més alts (360 MHz, 400 MHz, 500 MHz o 600 MHz), o si la teva mostra necessita de l'ús de rmn d'estat sòlid o semi-sòlid (només a 400 MHz), el personal del SeRMN s'encarregarà de la preparació de la teva mostra (si cal) i de l'enregistrament dels espectres.

El procediment a seguir per fer ús d'aquesta opció és molt senzill i comença per enviar al SeRMN la mostra a analitzar amb les instruccions necessàries. Un cop rebuda la mostra, el personal del SeRMN reservarà a l'espectròmetre indicat o acordat el temps necessari per realitzar els experiments encarregats. Quan arribi el moment reservat, el personal del servei tindrà cura de preparar la mostra (aquest pas habitualment comportarà dissoldre la mostra en un solvent deuterat i introduir la solució dins un tub de rmn) i de posar a punt i programar els experiments sol·licitats.

Espectròmetres disponibles

Tots els espectròmetres del SeRMN estan disponibles per l'adquisició manual d'espectres per encàrrec:

Facturació dels serveis prestats

El cost de l'anàlisi inclourà habitualment els següents conceptes:

  • la preparació de la mostra, si la realitza el personal del SeRMN (preu fixe per mostra);
  • el temps dedicat pel personal del servei a posar a punt i programar els experiments de RMN (preu fixe per experiment);
  • el temps d'espectròmetre assignat als teus experiments (en blocs de temps en funció de l'espectròmetre); i
  • el temps dedicat pel personal del SeRMN al processament bàsic i a representar els espectres de la teva mostra (preu fixe per espectre).

i, si ho desitges, un cop hàgim acordat els experiments a realitzar, pots demanar un pressupost per saber el seu cost exacte o força aproximat.

Enllaços

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
informacio_adquisicio_manual.txt · Last modified: 2018/01/08 00:57 by miquel