User Tools

Site Tools


frigorific_lg_gbb60swfzs

Frigorífic combi no-frost LG GBB60SWFZS

 Combi LG del BioSpec Frigorífic combi no-frost LG GBB60SWFZS.

Comprat a El Corte Inglés amb data de 2017-02-02, i instal·lat al SeRMN amb data de FIXME 2017-02-xx.

Està ubicat a la zona del BioSpec i es destina a l'emmagatzematge de productes i reactius relacionats amb l'ús del BioSpec.

Un dels calaixos del congelador és una morgue provisional on deixar els cossos dels animals morts mentre es continua treballant amb altres animals. Un cop finalitzat l'experiment, l'investigador és responsable d'endur-se els cossos a l'estabulari per la seva incineració.

Dades per l'inventari

Descripció Frigorífic combi no-frost, classe A++
Marca LG
Model GBB60SWFZS
Núm. sèrie FIXME
Núm. referència FIXME
Potència FIXME 160 W
Mides 595W × 650D × 2010H
Emplaçament c2/-135
Núm. d'inventari FIXME

Dades de la compra

Venedor El Corte Inglés
Núm. de comanda 4.500.328.234 Data 2017-02-02
Núm. de factura xxxxxxx Data 2017-0x-xx

Documentació

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
frigorific_lg_gbb60swfzs.txt · Last modified: 2017/02/02 11:43 by miquel