User Tools

Site Tools


espectrometres_instruccions

Instruccions d'ús

  • L'incompliment de les instruccions d'ús dels espectròmetres pot comportar la pèrdua de la condició d'usuari del SeRMN i la prohibició de l'accés a les instal.lacions del SeRMN.
  • Alhora, el SeRMN es reserva el dret de carregar part o la totalitat del cost de la reparació al grup de recerca de l'úsuari infractor.

Espectròmetres

Altres instruments i instal·lacions

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
espectrometres_instruccions.txt · Last modified: 2020/07/09 12:23 by miquel