User Tools

Site Tools


docs_edif_fusio

Espais del SeRMN a l'Edifici Fusió

Aquesta pàgina només conté els documents relatius a la planificació dels espais del SeRMN al nou Edifici Fusió UAB-CSIC.

2010-07-14 - Proposta del SeRMN

Planta Entresol (Despatxos)

Planta Soterrani (Espectròmetres)

2010-05-17 - Proposta del SeRMN

Planta Entresol (Despatxos)

Planta Soterrani (Espectròmetres)

Propostes provisionals de distribució dels espais

2010-05-07 - Proposta de l'arquitecte

2010-02-18 - Proposta inicial del SeRMN

Proposta inicial de distribució dels imants actualment instal·lats al SeRMN, així com dos imants que podrien comprar-se en el futur (un segon BioSpec i un vertical de molt alt camp 800-900 MHz). També s'ha inclòs l'imant de rmn i l'electroimant de l'epr de l'ICMAB-CSIC. Segons aquesta distribució, els despatxos s'haurien d'ubicar a la planta baixa, o en un entresolat situat entre la planta soterrani i la planta baixa. Això permetria disposar de llum natural als despatxos. En aquesta distribució encara no s'ha definit l'accés dels imants a la planta soterrani, cal tenir present que només els imants més petits i lleugers podrien baixar-se amb el muntacàrregues.

Bruker Site Planning Reports

Les dades recollides a la documentació de les propostes s'han obtingut majoritàriament de la documentació del fabricant dels equips.

Planificació d'altres serveis de rmn

La documentació següent només s'inclou a titol il·lustratiu.

Apantallament de camps magnètics

No és fàcil apantallar els camps magnètics, especialment els molt intensos, ja que tendeixen a saturar els materials aïllants, amb la qual cosa deixen de funcionar com aïllants (per més informació consultar les entrades de la WikiPedia sobre Electromagnetic_shielding i Magnetic_saturation.

Alguns enllaços d'interès:

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
docs_edif_fusio.txt · Last modified: 2010/07/14 10:48 by miquel