User Tools

Site Tools


docs_edif_fusio

Espais del SeRMN a l'Edifici Fusió

Aquesta pàgina només conté els documents relatius a la planificació dels espais del SeRMN al nou Edifici Fusió UAB-CSIC.

2010-07-14 - Proposta del SeRMN

Planta Entresol (Despatxos)

Planta Soterrani (Espectròmetres)

2010-05-17 - Proposta del SeRMN

Planta Entresol (Despatxos)

Planta Soterrani (Espectròmetres)

Propostes provisionals de distribució dels espais

2010-05-07 - Proposta de l'arquitecte

2010-02-18 - Proposta inicial del SeRMN

Proposta inicial de distribució dels imants actualment instal·lats al SeRMN, així com dos imants que podrien comprar-se en el futur (un segon BioSpec i un vertical de molt alt camp 800-900 MHz). També s'ha inclòs l'imant de rmn i l'electroimant de l'epr de l'ICMAB-CSIC. Segons aquesta distribució, els despatxos s'haurien d'ubicar a la planta baixa, o en un entresolat situat entre la planta soterrani i la planta baixa. Això permetria disposar de llum natural als despatxos. En aquesta distribució encara no s'ha definit l'accés dels imants a la planta soterrani, cal tenir present que només els imants més petits i lleugers podrien baixar-se amb el muntacàrregues.

Bruker Site Planning Reports

Les dades recollides a la documentació de les propostes s'han obtingut majoritàriament de la documentació del fabricant dels equips.

Planificació d'altres serveis de rmn

La documentació següent només s'inclou a titol il·lustratiu.

Apantallament de camps magnètics

No és fàcil apantallar els camps magnètics, especialment els molt intensos, ja que tendeixen a saturar els materials aïllants, amb la qual cosa deixen de funcionar com aïllants (per més informació consultar les entrades de la WikiPedia sobre Electromagnetic_shielding i Magnetic_saturation.

Alguns enllaços d'interès:

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
docs_edif_fusio.txt · Last modified: 2010/07/14 10:48 by miquel