User Tools

Site Tools


Action unknown: copypageplugin__copy
bany_julabo_ed

Julabo ED Heating Immersion Circulator

Julabo ED Heating Immersion Circulator

Comprat aproximadament a mitjans de 2007, i instal·lat poc després.

Està a la taula auxiliar de l'operador del Biospec, junt amb el

Dades per l'inventari

:info: Aquest equip no s'ha inventariat al Summa, potser a través del SIDEC.

Descripció Bany termostàtic amb recirculació
Marca JULABO
Model ED
Núm. sèrie 00250734
Núm. referència 10121964
Potència 2000 W
Mides 130W × 150D × 330H (en mm)
Emplaçament c2/-135

Dades de la compra

:info: Possiblement aquest equip es va comprar a través del SIDEC i per això no disposem de les dades de la compra.

Venedor FIXME
Núm. de comanda FIXME Data FIXME

Documentació

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
bany_julabo_ed.txt · Last modified: 2012/06/11 14:53 by sermnadmin